به پيروان ولايت سرور بخشيدند

به شيعيان علي شوق وشور بخشيدند

به احترام شکوفائي گل توحيد

به باغ سبز محبت سروربخشيدند

به باغبان گل نرگس ازخدا امشب

فرشتگان همه گلهاي نور بخشيدند

به رهروان ره او زنور عشق ويقين

دلي به صاف جام بلور بخشيدند

به حُرمت وشرف باغبان عشق قسم

به لاله هاي شهادت غرور بخشيدند

چه جاي حيرت ما داشت درشب ميلاد

اگرکه ملک سليمان به مور بخشيدند

بگو به موسي عمران زنور طلعت اوست

اگر که چشمه نوري به طور بخشيدند

زآخرين خُم سرشار معرفت مارا

هزار باده ناب طهور بخشيدند

دعا کنيد براي ظهوز او که به ما

اميد روشن روز ظهور بخشيدند

اگر چه ازگنه ما ملول وغمگين است

ولي به او دل وجاني صبور بخشيدند

سلام ما برساند به حضرتش امشب

به هرکه فرصت وفيض حضور بخشيدند

زيمن جلوه مهدي بود«وفائي» را

اگر که پرتو نوري ز دور بخشيدند

---------------------------------------------------------
سيد هاشم وفائي