صفحه نخست
فهرست
فرمهاي مورد پوشش بيمه زائران

 

باسمه تعالي
قابل توجه كليه كارگزاران محترم
احتراما" استناد به دستورالعمل شماره 4132مورخ 23/2/89بدينوسيله فرمهاي مورد پوشش بيمه اي زائران جهت بهره برداري دراختيار قرار مي گيرد. لذا مديران محترم ترتيبي اتخاذ فرمايند كه جهت بهره مندي زائران از پوشش بيمه اي ( شركت بيمه طرف قرارداد ايران )
1- به منظور دريافت خسارت بار زائر چنانچه فرم شماره 1( اشياء مفقودي ويا سرقت شده) درستاد مكه يا مدينه تكميل نگرديده است واموال مفقودي مربوط به زمان مراجعت ( بين راه ويا درفرودگاه ) بوده است با تكميل تمامي مشخصات مندرج درفرم شماره 1جهت زائر موردنظر پس از تاييد فرم توسط روحاني كاروان وامضاء مدير وممهورنمودن مهر شركت ، زائر بهمراه تصوير گذرنامه به اموراداري وبيمه حج وزيارت استان مراجعه نمايد تا اقدامات بعدي جهت معرفي به بيمه صورت پذيرد.
2- درخصوص معرفي زائران مصدوم فرم شماره 5 با درج مشخصات كامل بهمراه تصوير گذرنامه وصورتحساب هزينه هاي بيمارستاني وسرپائي زائران برابر بند (8-1)دستورالعمل بيمه ( هزينه بستري 2روزقبل از پرواز وزمان مراجعت حداكثر 15روز پس از بازگشت هزينه هاي انجام شده قابل پرداخت بوده
3- درخصوص اجازه دفن ويا انتقال متوفي از كشورعربستان سعودي فرم شماره (2و 3) باحضور كليه وراث درمحل دفتر زيارتي پس ازحصول وبررسي  مشخصات سجلي با ارائه اصل شناسنامه وراث فرم مورد نظربا رضايت  كليه وراث (زائر متوقي) درمحل دفتر زيارتي تكميل وبه انضمام فتوكپي از شناسنامه زائرمتوفي ووراث قانوني جهت اعلام گزارش به ستاد مكه ويا مدينه دراسرع وقت توسط يك نفرازورثه يا رابط شركت به اموراداري استان مراجعه گردد%
4- درخصوص تكميل فرم شناسنامه زائرين متوفي ( فرم شماره 4) ، چنانچه فرم مذكور به همراه مدارك مربوط به فوت درعربستان شامل ( تصريح دفن ، اشعار وفاة ، تبليغ وفات ، شناسنامه وفات عربي وفتوكپي گذرنامه متوفي وساير مدارك واصله از ستاد عربستان موجود است ، جهت اقدامات بعدي به اموربيمه اي حج وزيارت استان معرفي درغير اينصورت برابر مدارك موجود، (فرم شماره 4 )تكميل ودراسرع وقت توسط مدير يا معاون گروه عمره تحويل اموراداري گردد%
5-    بمنظور بهره مندي ازپوشش غرامت بيمه فوت زائر متوفي مدارك مشروحه ذيل مورد نياز است .
-          تصوير برابر اصل گواهي حصروراثت نامحدود
-          خلاصه رونوشت وفات زائر متوفي
-          فتوكپي گذرنامه زائرمتوفي
-          فتوكپي تمام صفحات شناسنامه زائرمتوفي
-          فتوكپي شناسنامه كليه وراث
-          مدارك مربوط به فوت زائر متوفي درعربستان ( شامل شناسنامه وفات عربي – تبليغ وفات و....)
-          فرم شماره 4( شناسنامه زائرين متوفي )
-          قيم نامه جهت فرزندان صغير
-          وكالت نامه محضري به احدي از وراث
-           جنانچه زائر درايران خاك سپاري شود جوازدفن ارائه گردد
-          معرفي نامه دفتر زيارتي با ذكر تاريخ پرواز – تاريخ فوت زائر – وشرح واقعه فوت به انضمام مدارك فوق  

6- درخاتمه تاكيد مي گرددبدليل ثبت رايانه اي اطلاعات زائران خسارت ديده درسال جاري درج كامل مشخصات شامل ( كدملي – شماره گذرنامه – تاريخ پرواز وتاريخ حادثه وساير اطلاعات مندرج درفرم الزامي است ومسئوليت  تاخير درمعرفي زائر جهت خسارت به  بيمه بعهده دفتر زيارتي خواهدبود


كليه حقوق اين جايگاه متعلق به مديريت حج و زيارت خراسان رضوى مي‌باشد و استفاده از مطالب آن با ذكر منبع مجاز مي‌باشد